อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

21 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการสาขา Medical Science Symposium ในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง ผลของยาดาพากลิโฟลซินต่อกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ไตและการบาดเจ็บของตับอ่อนในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แกลลอรี่