พิธีเปิดโครงการ E-Commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2567

13 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับใน พิธีเปิดโครงการ E-Commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีทักษะภาษาจีน+ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมุ้งเน้นส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถพัฒนาทักษะ วิชาชีพเฉพาะทางและแสดงศักยภาพในการพัฒนาสื่ออีคอมเมิร์ซโดยใช้ภาษาภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการ สื่อสารและขยายโอกาสทางธุรกิจ แก่คณะครูสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย ที่มีกําหนดเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ที่ดำเนินงานสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมรวมถึง อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศไทย และจีน ได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และวิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทาง ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ยกระดับนวัตกรรมของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั่วประเทศไทยให้มีคุณภาพในการส่งออกผ่านแพลตฟอรมอีคอมเมิร์ซไทย-จีนต่อไป นอกจากนี้ การอบรมอีคอมเมิร์ซ หนึ่งบวกเอ็กซ์ สําหรับนักเรียน นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและการพัฒนา นวัตกรรมอีคอมเมิร์ซจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ และ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะสร้างความทันทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทยและจีน นําเสนอสินค้าคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดจีนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของถิ่นไทยในยุคฟรี วีซาให้การค้าระหว่างประเทศไทยและจีนฟื้นฟูและพัฒนายิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่