ศูนย์ CIC CAMT ร่วม MOU สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาวิจัยจัดส่งสินค้าผ่านระบบรางไทย-ลาว-จีน-ยุโรป

15 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี และหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเวทิศ โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ดร.ชมภัช มาลังค์ และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ร่วมเป็นสักขีพยาน
       โดยทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในสองประการคือ ประการที่หนึ่ง การศึกษา ติดตาม และ ผลักดัน ถึงความเป็นไปได้และแนวทางตลอดจนโอกาสการจัดส่งสินค้าผ่านทางรถไฟที่เชื่อมโยงในภูมิภาคของอาเซียน-จีน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในแต่ละมิติที่จะนำมาสู่การใช้ประโยชน์ของภาคธุรกิจไทยกับการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการวางกลยุทธการแข่งขัน ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
        ประการที่สองความร่วมมือด้านการส่งเสริมพัฒนากำลังคน และการกลไกสนับสนุนสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับรูปแบบการค้าชายแดนสู่ศูนย์กลางสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน อาเซียน-จีน
         ภายหลังการลงนามความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนศึกษาสำรวจสถานีต้นทางสำหรับขนส่งสินค้าผ่านระบบรางสู่เมืองปลายทางในยุโรปที่มีศักยภาพสำหรับการขนส่งสินค้าไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนากำลังด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าไทย-จีนทั้งในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และระดับปริญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่


แกลลอรี่