อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินสยาม ประจำปี 2567

11 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินสยาม ประจำปี 2567 จาก ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ที่ปรึกษาและโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีล้านนา" และ "คนดีศรีแผ่นดินสยาม" ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
.
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อสังคมจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แกลลอรี่