คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

23 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ในโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" จัดโดยกลุ่มวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้แก่คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ ณ อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
แกลลอรี่