คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการและการดำเนินงานจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด

20 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการและการดำเนินงานจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
แกลลอรี่