พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ประจำปี 2564

10 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสมาคมฯ และนักศึกษาเก่า ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ,112,999 บาท (ยอดรวม ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
แกลลอรี่