ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564

6 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร

หัวหน้าหน่วย Neurophysiology

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี 2564

โดยจะได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ

ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถานที่มา สํานักข่าวไทย TNAMCOT ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565  https://www.youtube.com/watch?v=rfVq1ay075w
ข้อมูลโดย : https://w2.med.cmu.ac.th/cert/en/
แกลลอรี่