การพัฒนาทักษะเกษตรกรด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในการผลิตพืชแบบปลอดภัยและแบบอินทรีย์ ครั้งที่ 2

22 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. นำโดย ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ดร.สุริยา ตาเที่ยง นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์  พร้อมกับ นายกฤษณะพงศ์ อินต๊ะคำ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ 2 ด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับการผลิตพืชแบบปลอดภัยและแบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มผู้สนใจ ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังนี้

  • เทคโนโลยีเสมัยใหม่ IoT กับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร : โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร
  • พืชผักและพืชสมุนไพร :พลังการทำลายล้างอนุมูลอิสระของพืชผักและสมุนไพร
  • เมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดผักเศรษฐกิจ การย้ายต้นกล้าพันธุ์ การปลูกและดูแลรักษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อวิเคราะห์แนวทางการนํางานวิจัยต่อยอดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน