มูลนิธิ นศ.เก่า วิศวฯ มช. ส่งต่อทุนลูกเราชาวเกียร์ และสานฝันปั้นวิศวกร พร้อมปฐมนิเทศ นศ. ให้ทราบข้อมูล เงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อได้รับทุน

17 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุน “ลูกเราชาวเกียร์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ซึ่งบริจาคโดยนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ในนามรุ่น บุคคล หรือบริษัท มูลค่า 240,000 บาท/ ทุน ให้นักศึกษาใช้เป็นค่าเทอม ตลอดจนใช้จ่ายรายเดือนในระยะเวลา 4 ปี นอกจากนี้ยังมีทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” อันได้รับสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป หรือบริษัท นิติบุคคล จำแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบเต็มจำนวน ใช้เป็นค่าเทอม และใช้จ่ายรายเดือน รวมมูลค่า 240,000 บาท/ ทุน/ 4 ปี หรือทุนค่าศึกษาเล่าเรียน มูลค่า 128,000/ ทุน/ 4 ปี อนึ่ง การปฐมนิเทศครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยมีคุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมประธานอนุกรรมการจัดหาทุน รวมถึงรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคารเครื่องกล 3 วิศวฯ มช. วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29517
แกลลอรี่