อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา”

21 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เป็นผู้ประสานงานในการร่วมจัดการอบรมครั้งนี้ที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Ibitz จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาฯ มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “Drone Ideas นวัตกรรมสำหรับอาชีพในอนาคต” ณ ห้อง SB 1122 และห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 81 คน 
แกลลอรี่