รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Exemplary Award ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม

2 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Exemplary Award ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม รางวัลต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active Learning Flipped Classroom Innovation Learning Integrated Learning CMU MOOC ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2020) ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563


ขอขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

แกลลอรี่