ขั้นตอนการยืม-คืน Notebook คณะบริหารธุรกิจ มช.

18 กุมภาพันธ์ 2564

คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถยืม Notebook เพื่อใช้ในการเรียนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นต้นไป ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accbanotebook
แกลลอรี่