ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

4 สิงหาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัลในพิธีมอบโล่แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขารับใช้สังคม

ในพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงาน และผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่