การประชุมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ(ป่า)

6 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

การประชุมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ(ป่า) ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ(ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม 12 กันยายน 2563  ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในการจัดการไฟ (ป่า) โดยมีพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและลัวะจำนวน 11 หมู่บ้านเป็นผู้เข้าร่วมประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาองค์ความรู้ในการใช้และการจัดการไฟที่สัมพันธ์กับระบบไร่หมุนเวียนและวิถีชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสภาลมหายใจเชียงใหม่
.
ประเด็นแลกเปลี่ยนประกอบด้วยวิถีชาติพันธุ์กับไฟ(ป่า) ภูมิปัญญาการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ภูมิสารสนเทศกับการประเมินคุณภาพอากาศ องค์กรชุมชนกับการบริหารจัดการไฟ และความหมาย พิธีกรรม กับการใช้ประโยชน์ของไฟ
.
#ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/cesdcmu.2009
แกลลอรี่