ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 – 6, นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 – 6, นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 – 6 (เพิ่มเติม)

30 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่