TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

2 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.


>> ประเภทโครงการที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก มีดังนี้
1. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ มีโครงการดังนี้
- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน
ผู้มีความสามารถด้านกีฬา
- การรับนักเรียนพิการ
- โครงการพิเศษอื่นๆ
สมัครได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

2. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ
(สมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่เปิดรับสมัคร หรือตามช่องทางที่คณะระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ)
ศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
ค้นหารหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-5394-8915-9 

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu/photos/a.1039681636043400/4086952367982963
แกลลอรี่