ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 18 มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

20 กรกฎาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คุณอรอุมา โสภา คุณสายฝน ทศภาทินรัตน์ และคุณพิลาศิณี สุวรรณ ตัวแทนศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 18 มอบเงินจำนวน 20,401.25 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชากิจกรรมบำบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่