มช. ร่วมมือมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวัสดุสำหรับประยุกต์ทางการแพทย์และพลังงาน

31 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       วันที่ 31 มกราคม 2566  ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 4 : วัสดุสำหรับประยุกต์ทางการแพทย์และพลังงาน (The 4th Thailand-Korea Symposium on Materials for Biomedical and Energy Applications) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai

การสัมมนาระหว่างประเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Sungkyunkwan University และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จากสาธารณรัฐเกาหลี เช่น Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Kunsan National University, Yonsei University เป็นต้น

โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์จากทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุศาสตร์แบบบูรณาการ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของประเทศ เช่น การออกแบบโครงสร้างนาโนของสสารโมเลกุลชนิดใหม่ การต้านทานเซลส์มะเร็งด้วยอาร์เอ็นเอ ด้านไบโอคอนจูเกตระหว่างพอลิเมอร์และโปรตีน และทางด้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และพลังงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การศึกษาวิจัยในประเทศไทยมีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์บูรณาการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยซังคุนควาน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จากสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในมุมมองและความก้าวหน้างานวิจัยด้านวัส ดุเพื่อประยุกต์ทางการแพทย์และพลังงาน และการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดหาแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย 

แกลลอรี่