ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์และวิิธีการพื้นฐาน ในการผลิตยาแผนโบราณ ภาคผนวก ข

3 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์และวิิธีการพื้นฐาน ในการผลิตยาแผนโบราณ ภาคผนวก ข

หลักเกณฑ์และวิธีพื้นฐานในการผลิตยาแผนโบราณ ภาค ผนวก ข คือ อะไร

หลักเกณฑ์และวิธีพื้นฐานในการผลิตยาแผนโบราณ ภาค ผนวก ข เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Fundamental Manufacturing Practice หรือใช้ตัวย่อว่า FMP

หลักเกณฑ์และวิธีพื้นฐานในการผลิตยาแผนโบราณ ภาค ผนวก ข ตรวจรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหลักการคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice) แต่บังคับใช้กับการผลิตยาแผนโบราณที่มีความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำเท่านั้น (ยารับประทานและยาภายนอก) ในโรงงานขนาดเล็กที่มีมูลค่าการผลิตต่อปีไม่เกิน 20 ล้านบาท  


ที่มา: https://www.facebook.com/photo?fbid=3364716493582378&set=a.306571219396936 

ข้อมูลโดย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่