มช. จับมือ เมืองไทย แคปปิตอล ผุดโครงการ “เมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”

13 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ ทันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเมืองไทยแคปปิตอลพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์สู่สังคม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย

          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “ความร่วมมือกับบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังค่านิยมด้าน Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคม โดยมุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และด้าน Morality การพัฒนาจิตสาธารณะ ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นก้าวแรกของการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต”

          ด้านนายนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเสริมว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมในรูปแบบใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเผยแพร่สู่ชุมชมเพื่อสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะเข้ามาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการคืนผลประโยชน์กลับคืนสู่กลุ่มลูกค้าดังกล่าว อีกทั้งยังสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมที่ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต”

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG17

แกลลอรี่