คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

27 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 คุณอรุณี เผ่าพงษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยทีมหน่วยอาคารและยานพาหนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในห้องทำงานของอาคาร A - F คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกณฑ์ประเมินฯ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กำหนดให้ต้องมีรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามการดำเนินโครงการ Smart Environment ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์อนุรักษ์และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เลือกใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานที่ได้มาจากกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มมาตรการในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 
แกลลอรี่