คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ยกระดับความไว้วางใจต่อการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยธาลัสซีเมียในประเทศไทย

5 มกราคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Preventation and Control of Thalassemia in Thailand ในการประชุม The Belt and Road Forum for Thalassemia Prevention and Treatment ที่จัดขึ้นโดย The First Affiliated Hospital of Guangxi Medcial University ร่วมกับ Lizhou Maternal and Child Healthcare Hospital ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้สร้างความร่วมมือกับ The First Affiliated Hospital of Guangxi Medcial University เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ทำงานวิจัยร่วมกัน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกัน

ในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BGI Genomics บริษัทโซลูชันทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก เกี่ยวกับการยกระดับความไว้วางใจสำหรับการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียในประเทศไทยไว้ดังนี้

“ในประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย โดยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้คู่สมรสที่ตั้งครรภ์ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกัน และควบคุมทารกเกิดใหม่ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้ฟรี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมให้สตรีที่ตั้งครรภ์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามพบว่าจำนวนหญิงไทยที่เต็มใจเข้ารับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซีเมียก่อนคลอดบุตรมีจำนวนเพียง 3.9% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.5% ดังนั้นจึงต้องยกระดับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับหญิงไทยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน ในกรณีของผู้หญิงที่ยังไม่ตั้งครรภ์ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซีเมียมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้หญิงไทยบางส่วนอาจไม่เต็มใจที่จะเข้ารับการตรวจ และคิดว่าการเข้ารับการตรวจดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็น

อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธรณะสุขยังคงพยายามดำเนินแนวทางเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียในกลุ่มประชากรไทยต่อไป”

https://cmu.to/AMSnews030167
https://www.bgi.com/global/news/elevate-trust-to-enhance-thalassemia-screening-thailand
แกลลอรี่