โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต รุ่นที่ 1 (Change agent)

9 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
                สาขาวิชาบริหารหารศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปฐมนิเทศและประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต รุ่นที่ 1 (Change agent) ภายใต้ศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม โดยมีอาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด เพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองและพื้นที่ห่างไกล ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นต้นแบบ (Prototype) ของการพัฒนา ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆในอนาคตต่อไป ณ ห้องลานนา โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่