ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

15 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
โดยในระดับคณะ มีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และแนะนำกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และระดับภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรายละเอียดของหลักสูตร การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชาการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
โดยในระดับคณะ มีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และแนะนำกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และระดับภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรายละเอียดของหลักสูตร การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา
แกลลอรี่