อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Re and Up skill: Abdominal ultrasound in dogs and cats”

3 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Re and Up skill: Abdominal ultrasound in dogs and cats” จัดโดย คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า วัตถุประสงค์ของการอบรมคือการให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสทบทวน พร้อมเสริมทักษะการใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง ได้ฝึกหัตถการในภาคปฏิบัติ และลงมือตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง รศ.สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่