คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมิน EdPEx 300 รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2562

7 กรกฎาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx 300 ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงาน EdPEx 300 รุ่นที่ 2 (ปี พ.ศ. 2562) จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ที่มา: http://www.edpex.org/2019/07/edpex300.html)
แกลลอรี่