ต้อนรับคณะกรรมการ ICOMOS International Cultural Tourism Committee ICTC Thailand Technical Tour 2022

3 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ICOMOS International Cultural Tourism Committee ICTC Thailand Technical Tour 2022 พร้อมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ CM creative heritage talk and presentation โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เมื่อวันจันทร์ทที่ 31 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่