การสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง ปลุกพลังใจ พลังไฟในการทำงานให้สำเร็จ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในองค์กร

และ การอบรมแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ การบรรยาย Library service: Resources Research Relax ตัวช่วยความสำเร็จในการทำงาน วิทยากรโดย คุณทิพวรรณ สุขรวย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ณ วีรันดา ไฮ รีสอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
 
แกลลอรี่