สามนายช่างช้างเหล็ก ได้เลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้น ร่วมรับบทผลักดัน พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

29 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของกรม และกระทรวงต่าง ๆ โดยเป็นบทบาทผู้บริหารระดับสูงขึ้น ได้แก่ คุณวันชัย พนมชัย (รุ่น 13) เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (รุ่น 13) ได้รับเลื่อนเป็นรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ท่านสุดท้าย คือ คุณปริญญา แสงสุวรรณ (รุ่น 14) รับหน้าที่อธิบดี (ผู้บริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม อนึ่ง ทั้งสามท่านถือเป็นผลิตผลอันมีค่าด้วยบทบาทนายช่างผู้มีประสิทธิภาพ อุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ โดยใช้ความรู้ที่สั่งสมจากจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปต่อยอด ก่อเกิดประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26726
แกลลอรี่