คณะสังคมศาสตร์รับการตรวจเยี่ยม (site visit) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่7

18 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย เป็นกรรมการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ และคุณศุภลักษณ์ โอสถานนท์ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ที่เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และในโอกาสนี้ คณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาร่วมการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
คณะกรรมการฯ มีกำหนดการเข้าตรวจเยี่ยมคณะสังคมศาสตร์ (site visit) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ซึ่งกิจกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ โดยคณบดี การสนทนากับผู้บริหารระดับสูงของคณะ ประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดี การสนทนากับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ การสนทนากับประธานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการสนทนากับผู้แทนบุคลากรสายปฏิบัติงาน/สายสนับสนุน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะไปเยี่ยมชมศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีการดำเนินงานทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการกับสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
แกลลอรี่