มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณาจารย์ งานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 24 มกราคม 2565

24 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ซึ่งได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
แกลลอรี่