กิจกรรมโครงการสัมมนาในหัวข้อแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2 และการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

6 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมโครงการสัมมนาในหัวข้อแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2 และการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ในวันที่ 1 3 และ 4 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และเดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2 ของวิทยาลัยฯ และเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
แกลลอรี่