ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) สำหรับปริญญาโท และเอก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/Eh6UJfGxNs5MrU8GLCk4IEcB8Vw-My_KxFCuwTyvF5-Qrw?e=cZcn5T ผู้สนใจสมัครเสนอรายชื่อมายังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์เอล็กทรอนิกส์ rachadaporn@mhesi.go.th ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567
แกลลอรี่