เสวนา “ครูบา พุทธศาสนาในล้านนา และ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์”

17 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันครูบาศรีวิชัย จัดโครงการงานเสาวนา “ครูบา พุทธศาสนาในล้านนา และ ชาร์ลส์ เอฟ คายส์” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ชั้น 4 อาคาร 3) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อรำลึกและเป็นเกียรติ แก่ ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งได้เสียชีวิตลงในวัย 84 ปี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ศาตราจารย์ คายส์ ได้รับทุนฟูลไบรท์ เคยมาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนหนังสือ ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี 2515-2517และเป็นนักมานุษยวิทยา ผู้ที่ได้ชื่อว่าคือ มิตรสนิทของชาวไทย ในฐานะนักมานุษยวิทยา ท่านมีความสนใจและได้เขียนงานศึกษาด้านมานุษยวิทยาศาสนา ในล้านา ไว้อย่างสำคัญ ท่านเคยร่วมงานด้านล้านนาคดี กับ รศ.ดร.สมหมาย เปรมจิตต์ และเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับ พุทธศาสนาล้านนา ครูบาศรีวิชัย และบทบาทของศาสนาพุทธในสังคมไทย
.
การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ ภาควิชาฯ มีจุดประสงค์เพื่อเสวนาวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ และเพื่ออภิปรายถึงคุณูปการของท่านที่มีต่องานด้านมานุษยวิทยาล้านนาคดี ดังสะท้อนผ่านเรื่อง ครูบาศรีวิชัย และพุทธศาสนาในล้านนา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยา ล้านนาคดี แก่คนที่สนใจทั่วไป

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/soanthrocmu
แกลลอรี่