ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

31 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่าได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป 
ดูประกาศ https://www.facebook.com/CMUAAOFFICIAL 

แกลลอรี่