การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563

31 สิงหาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 และผ่านระบบ Zoom Meeting
แกลลอรี่