ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

14 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)