วิศวฯ มช. ผสานกำลัง เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาเผยแพร่ City Digital Data Platform

30 มกราคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ความร่วมมือระยะเวลา 5 ปีนับจากวันลงนาม เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองมาเป็นส่วนประกอบในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่างๆ ของเมือง อันนำไปสู่การมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานอย่างสะดวก ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งยามปกติและฉุกเฉิน บรรเทาผลกระทบ อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนั้นยังมุ่งให้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาทั้งรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงตีพิมพ์รายงาน บทความวิชาการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนเมือง ด้วยการดำเนินงานของรัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นผู้ดำเนินงานตามความร่วมมือฯ โดยผู้ลงนามหลัก ได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติการ (Head of People and Operations) บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด คุณณภาภัช หงสประภาส ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ, อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์, , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ รวมทั้งผู้แทนจากบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด คือ EIR Commercial คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ตลอดจน Technology Partnership Team Lead คุณวีรพงศ์ พาลพ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.

ขอบเขตความร่วมมือตามข้อตกลงความว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการพัฒนา จัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ของประชากร กายภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมของเมืองต่างๆ รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากคณะฯ พร้อมพิจารณานำข้อเสนอแนะปรับปรุงแพลตฟอร์มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการความร่วมมือตลอดจนดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบ อีกทั้งดำเนินการวิจัย ประมวลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รับหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มตอบโจทย์โครงการ จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการความร่วมมือหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบหน้าที่ด้านดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการใช้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มากกว่านั้นยังเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และแนวทางการใช้ข้อมูลเมืองตามบทบาทผ่านการใช้แพลตฟอร์มตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การจัดการประชุม (forum) นิทรรศการเผยแพร่ผลการศึกษา สื่อสังคมออนไลน์ (social media) หรือแม้แต่เผยแพร่โฆษณาผลการศึกษาผ่านสื่อมวลชน จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเมืองตามผลการศึกษา การตีพิมพ์บทความวิจัย เป็นต้น
แกลลอรี่