นักศึกษาโครงการ พสวท. มช. คว้า 5 รางวัลในงาน DPSTCon 2023

13 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         นักศึกษาโครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนทุน พสวท. (DPSTCon 2023) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ เขาใหญ่คอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาโครงการ พสวท. ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จากศูนย์มหาวิทยาลัย 10 ศูนย์ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน

ในครั้งนี้ นักศึกษาโครงการ พสวท. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ดังนี้

รางวัล Best Poster Presentation Award

นายอภิภูมิ พลวัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ เรื่อง Performance of a compact structure- preserving finite difference scheme for a model of nonlinear dispersive equations โดยมี รศ.ดร.เบน วงศ์สายใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวศศิธร แสงเมือง สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ เรื่อง Prediction of MHC-restricted neoantigen peptides from driver mutations for cancer immunotherapyโดยมี รศ.ดร.อุษรา ปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายปณิธาน สวัสดิโกมล สาขาวิชาธรณีวิทยา ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ เรื่อง Landslide Susceptibility Model Using Frequency Ratio Method: A Case Study of Ban Dan Na Kham and Khun Fang Subdistricts, Mueang Uttaradit District, Uttaradit Provinceโดยมี อ.ดร.นิพาฎา แสนทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล Best Oral Presentation Award

นายอภิภูมิ พลวัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ เรื่อง Performance of a compact structure- preserving finite difference scheme for a model of nonlinear dispersive equations โดยมี รศ.ดร.เบน วงศ์สายใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวศุภรดา โภคบุตร สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ เรื่อง Development of closed-bipolar electrochemiluminescence biosensor based on bare commercial screen printed carbon electrode for hydrogen peroxide and glucose detection โดยมี รศ.ดร.ทินกร กันยานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยอย่างเข้มข้นทั้งด้านวิทยาศาสตร์รากฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

สำหรับงานประชุมวิชาการ DPSTCon เป็นงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาทุน พสวท. ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุน พสวท. ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุน พสวท. ในการนี้ ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม DPSTCon 2024 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2567 ต่อไป
แกลลอรี่