นศ.ป.เอก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัล Best oral Presentation award ในการประชุมวิชาการ The International Conference on Sports and Exercise Science 2024

28 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวกาณฑ์พิรญาณ์ นิธิศสุทธิบุตร นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best oral Presentation award ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในหัวข้อเรื่อง Hemodynamic Responses to 4-week High-intensity interval training in individuals with Obstructive Sleep Apnea and Type 2 Diabetes Mellitus โดยมี รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ The International Conference on Sports and Exercise Science 2024. "Revolutionizing the Sport Landscape: Strategies for Exellence and Sustainability" ณ The Health Land Resort and Spa พัทยา เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม 2567
แกลลอรี่