พิธีส่งมอบแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (ฺBSL3)

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 จากผู้บริหาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้ออกแบบก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้เป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัตการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงานและเป็นผู้รับมอบ ณห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
แกลลอรี่