นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการวิชาการชุมชน ตรวจประเมินสมรรถภาพทางกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบและวิธีป้องกันการหกล้ม และสอนออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นได้อบรมกลุ่ม อสม.เพื่อเป็นแกนนำด้านการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ หมู่ 4 และ หมู่ 9 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
แกลลอรี่