วิศวกรรมไฟฟ้า มช. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE PES APPEEC 2023

13 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย (EEAAT) รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร พร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมไฟฟ้า และพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าสำรวจสถานที่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อีกทั้งร่วมหารือ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifteenth Annual Asia-Pacific Power & Energy Engineering Conference หรือ IEEE PES APPEEC 2023 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม Le Meridien จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันยังมีการบบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการประชุม IEEE PES APPEEC ครอบคลุมเรื่องวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จนถึงการสนับสนุนและ ความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเยี่ยมชมหน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28516