จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ smart university และ CMU credit bank

18 มกราคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ smart university และ CMU credit bank ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ffpได้รับความร่วมมือจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Smart classroom สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ