อ.ดร.ชลระดา หนันติ๊ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าพบคณบดี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

8 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อ.ดร.ชลระดา หนันติ๊ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของจังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
แกลลอรี่