วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565” (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565” (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่
1. มะนาวผง
2. การสกัดเพกทินจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารประกอบฟังก์ชันและชะลอการเกิดผลึกน้ำแข็งซ้ำในอาหาร
3. การปรับปรุงคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียวแล่แช่เยือกแข็งโดยใช้ซอร์บิทอลและกรดซิตริก
4. ผลิตภัณฑ์ครีมรอบดวงตาจากคอลลาเจนไฮโดรไลเซตที่ผลิตจากปลา
5. เจลลี่กระท่อม
6. ระบบเกษตรอัจฉริยะต้นชะครามด้วยการพัฒนาข้อมูลออนไลน์
7. การจัดการโลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับสิ่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
8. การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกตาลโตนดสำหรับใช้ในการเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
9. นวัตกรรมสารสกัดเปปไทด์จากปลิงทะเล และแมงกะพรุนไทยเพื่อเวชสำอางมูลค่าสูง
10. นวัตกรรมการสกัดไฮดรอกซีอะพาไทต์จากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลเพื่ออุตสาหกรรมชีวการแพทย์
แกลลอรี่