ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ?

13 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 และ E500020 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เพศชาย/หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3. สถานภาพ โสด/สมรส
4. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
6. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
8. สามารถมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้

ข. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500019)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางมนุษยศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการพูด สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
3. หากมีผลทดสอบการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ CMU-eTEGS(Score)/ CU-tep หรือผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ทำงานด้านประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาได้
5. ทำงานร่วมกับหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในการให้การต้อนรับและประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาอาคันตุกะได้ค. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500020)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบกราฟิก ดิจิทัลอาร์ต มัลติมีเดียดีไซน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ/ยืมเงินและหักล้างเงินยืมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้
3. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสถิติข้อมูล การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สามารถทำงานด้านสารสนเทศและการออกแบบงานกราฟิกดีไซต์ และแฟ้มสะสมงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ง. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>หน่วยงาน=>งานบุคคล โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๙/๗๖ หมู่ที่ ๑ ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗40๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 (เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๘๗๐๗๐๘-๙
จ. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
(ออกไม่เกิน 1 เดือน)
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
7. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบสำคัญการสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน 1 ฉบับ
10. หลักฐานคะแนนการผ่านทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนสอบไม่เกิน ๒ ปี
(นับถึงวันปิดการรับสมัคร) (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน ๑ ฉบับ

ฉ. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุกคนจากเอกสารการสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาลัย และทางเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
http://maritime.cmu.ac.th/
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ตามกำหนดการในข้อ ช. กำหนดการสอบต่าง ๆ )
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณษความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับ

ช. กำหนดการสอบต่าง ๆ ดังนี้
1. สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖2

เวลา รายการ สถานที่สอบ
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเลขที่ E500019 (พนักงานปฏิบัติงานด้านนักวิชาการศึกษา)
08.30 - 08.45 น. 1. การประเมินความพร้อม ด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-204 อาคาร 1 (สอบปฎิบัติ)
08.45 - 09.50 น. 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office และการเขียนหนังสือราชการ
10.00 - 10.30 น. 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ห้องประชุม 1-301
(สอบปรนัย และอัตนัย)
10.30 - 11.00 น. 4. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11.00 - 11.30 น. 5. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเลขที่ E500020 (พนักงานปฎิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ)
08.30 - 08.45 น. 1. การประเมินความพร้อม ด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-204 อาคาร 1 (สอบปฎิบัติ)
08.45 - 09.50 น. 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Office และการเขียนหนังสือราชการ
10.00 - 10.30 น. 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ห้องประชุม 1-301
(สอบปรนัย และอัตนัย)
10.30 - 11.00 น. 4. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
11.00 - 11.30 น. 5. ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุม 1-201
อาคาร 1 (สอบสัมภาษณ์)ซ. ประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาลัย และเว็บไซตวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
http://maritime.cmu.ac.th/

ฌ. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดตามลำดับ และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ไฟล์แนบ
แกลลอรี่