มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย มช.

8 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 Times Higher Education University Rankings (THE) ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2020 พร้อมกับการประกาศผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020

ผลการประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ปรากฎว่า มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] หรือ Research Disbursement System (RDS) ซึ่งเกณฑ์การตัดสินประเภท Technological Innovation of the Year คือ การสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือระดับภาควิชา โดยมีผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลดระยะเวลาการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม


รางวัล THE Awards Asia 2020 มีมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 250 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย (Shortlisted) จำนวน 80 ผลงาน ประเภทละ 8 ผลงาน รวม 10 ประเภท ประกอบด้วย 1) Outstanding Leadership and Management Team, 2) International Strategy of the Year, 3) Teaching and Learning Strategy of the Year, 4) Outstanding Support for Students, 5) Technological Innovation of the Year, 6) Workplace of the Year, 7) Student Recruitment Campaign of the Year, 8) Excellence and Innovation on the Arts, 9) Regional or Societal Impact Award และ 10) THE Data Points Merit Award โดยTHE จะประกาศผลรางวัลชนะเลิศทั้ง 10 ประเภท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 8 ของเอเชียในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ติดอันดับประเภท International Strategy of the Year ซึ่งส่งได้แสดงผลงานด้านการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ ได้แก่ King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับโลก เช่น Carnegie Mellon เป็นต้นสำหรับระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานบริหารงานวิจัย กองคลัง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และธนาคาร UOB ในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินด้วยเทคนิค Virtual Account Number (VAN) หรือบัญชีเสมือน โดยการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ธนาคารผ่านระบบออนไลน์ แบบอัตโนมัติ (Host to Host) ตามรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจาก Human error และทำให้ลดระยะเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายเงินวิจัย ทำให้นักวิจัยได้รับเงินเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้ ซึ่งได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562


ปัจจุบันได้ใช้ในการเบิกจ่ายทุนวิจัยทุกทุนที่เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย และได้เริ่มใช้กับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในบางแหล่งทุน และจะเริ่มใช้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หารือกับแหล่งทุนแล้ว ทั้งนี้ ระบบ RDS@CMU เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในงาน CMU KM Day ประจำปี 2019 โดยที่ผ่านมาเริ่มมีสถาบันการศึกษาสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานระบบนี้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้นสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (Shortlisted) ได้ที่ THE Awards Asia 2020 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/summits/asiauniversities/2020/awards-asia-2020-shortlist/
แกลลอรี่