นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 61 ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 2 : การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 2 : การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 61 จัดโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพครูและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันจะเป็นการสร้างพลังแห่งวิชาชีพครูให้เข้มแข็งต่อไป ที่ขาดไม่ได้คือจิตสำนึกต่อสังคมในการเป็นผู้นำการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โดยยึดจิตสำนึกและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเป็นที่ตั้ง ณ ห้องประชุม 40 ปีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คณาจารย์จากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู" และ "การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม : การพัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาตน และพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ"

แกลลอรี่